La forma més fàcil d’arribar al seu destí Segur, còmode i ràpid.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Traslados

Aquesta pàgina web pertany a Coach Services Europe S.L (d'ara endavant, Balearic Transfer), amb domicili social a Felanitx (Espanya), Calle Caridad 4 -3ºA, C.P. 07200, proveïda de C.I.F. B-57796773 i inscrita en el Registre mercantil de Balears Prenc 2525, Foli 123, Fulla PM-71235. Inscripció 1.

El producte de Balearic Transfer, subjecte a aquestes Condicions Generals, serà comercialitzat exclusivament a consumidors finals (d'ara endavant, Vostè). L'accés a aquest programa es proveirà de forma exclusiva per Balearic Transfer.

Vostè estarà habilitat per obtenir trasllats,subjecte a les Condicions Generals de contractació mostrades i acceptades a la pàgina web i d'acord amb els preus, tarifes i condicions de cancel·lació mostrades en l'apartat 8. La pàgina web informarà del procés per realitzar la reserva.

La conclusió del procés de contractació a través de la pàgina web de Balearic Transfer està condicionada a l'acceptació de les presents Condicions Generals, avisos legals i política de privadesa de Balearic Transfer. Tant els avisos legals com la política de privadesa són parts importants que no poden ser separades de les Condicions Generals de contractació. Mitjançant l'accés a la pàgina web, visualització, utilització o contractació des de la mateixa, Vostè consent a regir-se per les presents Condicions Generals. Així mateix es compromet al compliment de tota llei i normativa que resulti d'aplicació a la present pàgina web i a les reserves contractades a través de la mateixa.

Si no accepta alguna part de les Condicions Generals, no ha de continuar amb el procés de reserva.

Balearic Transfer actua com a proveïdor en la contractació de transfers , per això, Balearic Transfer no tindrà cap vinculació contractual amb Vostè per a la provisió del producte al preu ofert fins que la reserva sigui confirmada i Balearic Transfer hagi rebut el pagament .

En cas de dubte pot contactar amb nosaltres a través de:

Els números de telèfon apareixeran especificats en la web i en el seu bono de confirmació de reserva. També pot fer ús del formulari de contacte habilitat a aquest efecte a la pàgina web.

1.- Modificació de la Pàgina Web i Condicions Generals.

Balearic Transfer pot dur a terme millores o canvis en la informació, elements, dades, serveis, i altres elements d'aquesta pàgina web, o cancel·lar aquesta pàgina web en qualsevol moment sense necessitat de notificació prèvia.

Balearic Transfer pot, igualment, modificar les Condicions Generals en qualsevol moment i tal modificació serà efectiva des del mateix moment en què s'introdueixi a la pàgina web. En conseqüència, l'accés i ús posterior d'aquesta pàgina web suposa l'aprovació per part de vostè de les noves Condicions Generals.

Balearic Transfer pot suspendre l'accés al sistema objecto d'aquestes Condicions Generals, a causa de labors de manteniment, raons de seguretat de la xarxa o causes de força major, sense que es trobi obligada a reemborsar o compensar-li d'alguna forma pel període durant el qual l'accés ha estat suspès.

2.- Com reservar i contractar a través de la pàgina web .

Tràmits de Contractació.

La contractació de serveis a través de la pàgina web es realitzarà sobre la base del següent procés: Seleccioni la destinació i les dates, nombre de persones hores d'arribada i sortida .Revisi la destinació i dates abans de confirmar la reserva.

Vostè pot realitzar la reserva de les següents formes:

Durant el procés de reserva Balearic Transfer sol·licitarà dades personals com a nom, cognoms o dades de la targeta de crèdit. Totes les dades recaptades seran tractats conforme a la Política de Privadesa de la pàgina de Balearic Transfer. Aquestes dades seran tractats sota l'estricta observança de les Directives Europees 95/46, 2002/58 i/ o qualsevol legislació que desenvolupi, anyada, o reemplaci la “Regulació sobre Protecció de Dades Personals” (d'ara endavant, RPDP) i seran utilitzats per facilitar i permetre la contractació i reserva dels serveis concrets que componen la seva sol·licitud. Asseguri's que les dades introduïdes són els correctes.

En segon lloc, se sol·licitaran les dades necessàries per al pagament, mitjançant targeta de crèdit únicament i a través de la passarel·la de pagament establerta a aquest efecte, del servei seleccionat. Qualsevol informació relativa al pagament està encriptada de forma segura i la pàgina web de Balearic Transfer està verificada per la nostra entitat bancària.

Vostè prestarà el seu consentiment mitjançant clic en el botó “Reservar” que figura al peu de la pàgina en la qual se sol·liciten les dades de pagament i prèvia acceptació de les presents Condicions Generals .Balearic Transfer No guardarà cap tipus d'informació de la seva targeta de crèdit totes les dades seran enviats de forma encriptada a la passarel·la de pagaments de l'entitat bancària.

La confirmació de la compra implicarà, en tot cas, el perfeccionament del contracte, i el compromís per part de Vostè a la meritació de les quantitats establertes. Prestat el consentiment, es mostrarà en pantalla una pàgina confirmant la compra, i se li remetrà a Vostè un correu electrònic amb la informació relativa a la mateixa.

Impossibilitat de Signatura Manuscrita

A causa de les especials característiques de la contractació a distància, Vostè reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, entesa com aquell document mitjançant el qual es presta habitualment la conformitat de la transacció. És per això que renuncia a la signatura del mateix per a tota transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través de la pàgina web de Balearic Transfer.

La persona que completi el formulari de reserva de la pàgina ha d'estar autoritzada per fer-ho en nom de tots els components del grup que vagi a viatjar i ha de confirmar que les persones que formen part del mateix accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona serà responsable del cost total de la reserva incloent comissions de cancel·lació o modificació i haurà d'informar als altres membres del grup dels detalls de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

Després de procedir a la reserva del producte a través de la pàgina web, Balearic Transfer confirmarà aquesta reserva per correu electrònic i li proporcionarà un bono de serveis que haurà d'imprimir i presentar a la seva arribada pels quals hagi contractat en el moment de prestació del Trasllat. Per qüestions de seguretat, Balearic Transfer pot requerir una autorització signada pel titular de la targeta de crèdit en cas que se sospiti que s'està fent un ús fraudulent de la mateixa. Si per qualsevol raó Balearic Transfer no rebés aquesta autorització signada, considerarà que la reserva no és efectiva i es procedirà a la cancel·lació de la mateixa en el sistema. En els casos en els quals Balearic Transfer tingui fundades raons per sospitar que la reserva és efectivament fraudulenta, podrà cancel·lar-la de forma automàtica notificant-ho a l'adreça de correu electrònic facilitada pel client en el moment de realitzar la reserva .

La sol·licitud de l'autorització signada està encaminada a protegir-li del possible ús fraudulent de la targeta de crèdit utilitzada en la reserva amb Balearic Transfer i identificar que vostè és el titular de la mateixa.

3. Majoria d'edat i responsabilitat.

Vostè garanteix que és major d'edat i té plena capacitat d'obrar i posseeix les autoritzacions suficients per vincular-se. Per confirmar la reserva, vostè haurà de comptar amb l'autorització de totes les persones incloses en la reserva, així com amb l'autorització paterna corresponent per als menors de 18 anys que participin en la mateixa. En realitzar la reserva, confirma que totes les persones incloses en la reserva accepten les presents condicions, i que vostè serà responsable d'informar a totes les persones nomenades en la reserva de les dades de la confirmació i qualsevol altra dada pertinent. Realitzar la reserva corresponent li converteix en responsable de qualsevol pagament corresponent a la mateixa.

Vostè garanteix que tota la informació de caràcter personal facilitada durant el procés de reserva i d'alta en el servei és correcta. Així mateix, accepta la responsabilitat financera de totes les transaccions realitzades en el seu nom o mitjançant el seu compte corrent.

Vostè i en virtut de l'acceptació de les Condicions Generals i sobre la base de l'establert en la Directiva 2000/31/CE relativa als serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, presta el seu consentiment i autoritza a Balearic Transfer a sol·licitar als proveïdors dels serveis contractats tota informació personal en relació a Vostè i al grup en nom del com hagi contractat. Aquesta informació serà tractada sota l'estricta observança de les Directives Europees 95/46, 2002/58 i/o qualsevol legislació que desenvolupi, anyada, o reemplaci la *RPDP i serà utilitzada per facilitar i permetre la contractació i pagament dels serveis concrets que componen la seva sol·licitud.

Així, a títol enunciatiu, que no limitatiu, s'entén com a informació personal: Números de telèfon, nombres de faxos, adreces de correu electrònic, adreces de residència, signatures, còpies de passaports o documents nacionals d'identitat, detalls de targetes de crèdit/dèbit o qualsevol altra informació personal que sigui rellevant per a la contractació o pagament de la reserva de Vostè o del grup en nom del com contracta.

4. La Reserva Inclou.

Tot servei especificat en el bo de serveis.

Tots els impostos i taxes obligatòries del servei de trasllat.

Impost sobre el Valor Afegit als països de la Unió Europea.

5. La Reserva No Inclou.

Qualsevol servei no especificat en la confirmació de la reserva.

Equipatges especials tals com a equipament esportiu (pals de golf, taules de ski o windsurf, etc) i cadires de rodes elèctriques, els quals seran objecte de recàrrec si no han estat indicats especificamente en el moment de realitzar la reserva.

6.Reserva , Bonos i Condicions de Transport

Les següents condicions s'aplicaran a aquells clients que reservin serveis de trasllat a través de Balearic Transfer.

Balearic Transfer acorda transportar al passatger i el seu equipatge en el viatge segons els serveis reservats a través de Balearic Transfer. Aquest servei estarà subjecte a les presents condicions especials de transport , ja sigui especial o general.

Balearic Transfer no està obligat a transportar nens menors de 14 anys, tret que el menor estigui acompanyat per una persona responsable de 18 anys o edat superior. A causa de la legislació de Tràfic Espanyola els nens menors de 2 anys han de ser transportats de forma segura amb els dipositvos de seguretat adequats i ocupen plaça plaça en el vehicle , per la qual cosa en realitzar la reserva hauran de ser indicats com a passatgers en el moment de realitzar la reserva.

Dispositius de Seguretat per a menors, Balearic Transfer Ofereix el servei Gratuït de Dispositius de Seguretat per a menors que requereixin ser transportats , cadires para beus , *boosters ...etc , que hauran de ser indicats en el moment de realitzar la reserva, Balearic Transfer no es compromet a servir aquests dispositius a les reserves que no hagin indicat aquest servei igualment s'eximeix de qualsevol responsabilitat a Balearic Transfer de la prestació d'aquest servei si per causes d'excés de demanda no poden ser servits, amb la qual cosa recomanem per evitar sorpreses que el client transporti des del seu lloc d'origen aquests dispositius.

El servei reservat pot ser solament gaudit per la(s) persona(s) identificada(s) en la reserva o a favor de qui la mateixa s'ha adquirit, i no pot ser transferit per a l'ús per part d'una altra persona. La persona que subscriu el formulari de reserva recollit a la pàgina web ha de tenir la potestat concedida a aquest efecte pel que fa als altres viatgers del grup i ha de confirmar que les persones incloses en el citat imprès accepten les condicions de reserva, i resulta responsable del cost complet del servei, incloent qualsevol comissió per cancel·lació o per modificació. Ell/ella informarà als altres membres del grup sobre els detalls de la confirmació i la restant informació pertinent.

Reserves. La sol·licitud de reserves per a trasllat ha de ser efectuada amb una antelació mínima d'almenys 24 hores abans de l'hora de partida. Les reserves amb una antelació inferior a 24 hores hauran de ser requerides a Balearic Transfer mitjançant el correu electrònic : info@balearic-transfer.com i no es considerarà la reserva en ferma fins que el client rebi la confirmació del nostre departament de reserves.

La comunicació de la confirmació de la reserva haurà d'arribar a través de la pàgina web a Balearic Transfer. Una vegada la reserva del trasllat estigui completa, es mostrarà en la pantalla un bo amb el nombre de referència igualment serà remès al correu electrònic del client. El bo deurà ser imprès i presentat com a prova de la reserva.

Bono: El bono reflectirà tota la informació necessària per localitzar el punt d'origen del transport. El bo mostrarà igualment el número de telèfon de contacte per comprovar la reserva i obtenir informació sobre possibles contingències.

Vostè haurà de portar amb si el bono en tot moment en què es trobi gaudint del servei de trasllat, i haurà d'exhibir-ho per a la inspecció quan sigui requerit a aquest efecte, havent de conservar-ho en bones condicions.

Equipatge. Cadascun dels passatgers estarà autoritzat a portar UNA MALETA i UNA unitat d'equipatge de mà. Qualsevol excés d'equipatge ha de ser declarat en el moment de la reserva. Balearic Transfer es reserva el dret d'aplicar una comissió per excés d'equipatge si no ha estat indicat en el moment de realitzar la reserva. Els Cotxets para Beus i Cadires de rodes Plegables es transportaran de forma gratuïta però hauran de ser indicats en el moment de realitzar la reserva.

Balearic Transfer ha de ser informada del port d'objectes tals com a equipament esportiu (pals de golf, taules de ski o windsurf, etc) i cadires de rodes elèctriques, els quals seran objecte de recàrrec si no han estat indicats en el moneto de realitzar la reserva. Balearic Transfer podrà imposar un càrrec extra de forma discrecional Aquest càrrec extra haurà de ser abonat abans de la sortida del vehicle. En cas contrari, Balearic Transfer pot rebutjar el transport dels objectes que impliquen l'excés.

Tant l'excés d'equipatge com el port d'objectes especials hauran de ser degudament informats en l'apartat “Observacions” en el procés de reserva.

S'entén que Vostè portarà amb si tot el seu equipatge i les seves pertinences personals, amb independència del lloc on els mateixos es troben dipositats dins del vehicle, i que tal equipatge i pertinences personals es transporten sota la seva exclusiva responsabilitat. Balearic Transfer li recomana que es trobi present durant la manipulació, càrrega i descàrrega de l'equipatge.

Balearic Transfer es reserva el dret (i delega tal dret en els seus conductors i agents designats) a rebutjar el transport de qualsevol persona que s'estimi que es troba sota els efectes de l'alcohol o substàncies il·legals i/ o la conducta de les quals suposi una amenaça al conductor, al vehicle o als restants passatgers. Sota tals circumstàncies, Balearic Transfer es reserva el dret a no realitzar reemborsament algun i no es proporcionarà un servei alternatiu de trasllat.

No es permet als passatgers el consum d'alcohol , tabac i/o substàncies il·legals en cap dels vehicles.

Vostè respondrà dels danys causats en el supòsit que dugui a terme una conducta anòmala o vandàlica.

Pels transfers d'Aeroport / Port el nostre conductor els estarà esperant en el punt acordat que apareix en el bo de la seva reserva un màxim d'1 hora des de l'arribada del seu avió excepte excepció de reclamació de perduda d'equipatge , retard en la recollida de maletes , per la qual cosa recomanem ens mantingui informat , mitjançant una trucada telefònica Tel : (+34) 902 559 369 , de qualsevol imprevist en cas contrari Balearic Transfer no estarà obligat ni a retardar el servei, ni a proveir-li d'un servei addicional de trasllat.

Balearic Transfer , pels transfers des d'hotel , vila , finca li recomana presentar-se amb una antelació mínima de 10 minuts a l'hora fixada per a la sortida , l'arribada del vehicle podrà retardar-se un màxim de 10 minuts per causes alienes a Balearic *Transfer com poden ser , accidents en la via , embusos , controls policials o qualsevol circustancia que obligui al vehicle a desviar-se de la ruta més ràpida, transcorreguts els 10 minuts li recomanem es posi en contacte amb Balearic Transfer mitjançant trucada telefònica (+34 )902 559 369 , per mantenir-li informat de la demora .

Si el passatger arriba amb posterioritat màxima de 20 minutos , i no hagi informat mitjançant correu electrònic o Telèfon al nostre Call Center Balearic Transfer. no es responsabilitzarà de l'arribada tardana al punt d'origen del servei de transport, i no estarà obligat ni a retardar el servei, ni a proveir-li d'un servei addicional de trasllat.

7. Pagament de la Reserva

En el moment de realitzar la reserva, es carregarà l'import total de la mateixa en la seva targeta de crèdit o dèbit. Les transaccions realitzades amb Balearic Transfer estan encriptades mitjançant un sistema de pagament segur avalat per varis dels principals bancs del món.

Aquest entorn, tècnicament segur, garanteix que la informació de les targetes de crèdit no serà interceptada i que, per tant, no arribarà a les mans de cap altra persona que no siguin les entitats bancàries encarregades de processar les instruccions de pagament del client.

El nostre sistema de pagaments actualment accepta els següents mitjans de pagament:

La confirmació del pagament pot requerir una autorització signada pel titular de la targeta, segons l'establert en l'apartat nombre dos de les presents Condicions Generals.

En cas de dubte pot contactar amb el nostre departament de Reserves :

Els números de telèfon apareixeran especificats en la web i en el seu bo de confirmació de reserva. També pot fer ús del formulari de contacte habilitat a aquest efecte a la pàgina web.

8. Modificació i cancel·lació del servei de trasllat

Modificacions

Qualsevol modificació està subjecta a disponibilitat, així com a un increment en el preu en cas de de transportar a mes passatgers o equipatge especial . Aquest càrrec extra haurà de ser abonat abans de la sortida del vehicle . En cas de disminució de passatgers o equipatge especial en el servei ha de comunicar-ho amb una antelació mínima de 12 hores en cas contrari Balearic Transfer es reserva el dret de No reemborsar la quantitat .

Per a qualsevol modificació pot contactar directament amb el nostre Departament de Reserves indicant la seva numero de reserva i motiu de modificació :

Cap tipus de canvi/ alteració es permetrà amb una antelació inferior a 12 hores de l'hora prevista per al servei contractat.

Els serveis de trasllat, les adreces d'enviament i de recollida indicades en el bono són les adreces a les quals Vostè serà enviat i cap a on serà recollit. Balearic Transfer es reserva igualment el dret a no proporcionar el servei si el trasllat sol·licitat difereix en gran manera del servei originalment reservat.

Cancel·lacions

Vostè estarà autoritzat per cancel·lar el seu servei contractat a través de la pàgina web de Balearic Transfer. Les cancel·lacions hauran de realitzar-se amb una antelació mínima de 12 hores de l'hora prevista per al servei contractat.

Per a qualsevol Cancel·lació pot contactar directament amb el nostre Departament de Reserves indicant la seva numero de reserva i motiu de Cancel·lació:

Si Vostè cancel·la la seva reserva abans de la data d'arribada, se li carregarà el 2 % del total de la seva reserva en concepte de despeses de cancel·lació. Balearic Transfer li reemborsarà la quantitat abonada, descomptant les despeses de cancel·lació en què s'incorri respecte . No se li efectuarà cap tipus de reemborsament en el cas que la cancel·lació es produeixi amb una antelació inferior a 12 hores de l'hora prevista per al trasllat , exceptuant causes de força major com poden ser *indisponibilidad per viatjar , cancel·lació de vols , malaltia, etc.

No Presentació

La no presentació per part de Vostè sense previ avís , serà tractada com una cancel·lació. No se li reemborsarà import algun per la no presentació en els termes abans esmentats i sense la conseqüent autorització expressa per a això per part de Balearic Transfer. Balearic Transfer li informarà de les despeses de cancel·lació generats a abonar, els quals poden aconseguir fins al 100% de l'import de la reserva.

9.- Abans de viatjar.

És la seva responsabilitat obtenir abans de la seva partida tota la documentació sanitària i de qualsevol altre tipus necessària per al viatge, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, cartilles de vacunació, documents d'identificació, i passaports o visats. Balearic Transfer no es fa responsable de cap despesa ocasionada per portar documentació incompleta, incorrecta o extraviada, o per l'incompliment de qualsevol requisit d'aquest tipus.

10.- Assegurança

Balearic Transfer solament es fa responsable , en cas d'accident en carretera durant el seu trasllat , de les indemnitzacions preestablertes en la poliza d'assegurances contractades per a cadascun dels vehicles tant per danys a tercers , com el segur obligatòria viatgers .

Balearic Transfer li aconsella contractar una assegurança de viatge adequat , que cobreixi perdudes personals, materials i despeses mèdiques per al cas d'accident o malaltia durant el viatge.

11.- Força Major

Balearic Transfer no es fa responsable de cap canvi, cancel·lació, o modificació de la reserva, ni de qualssevol pèrdues o danys ocasionats per l'incompliment, per part dels proveïdors o altres proveïdors o de Balearic Transfer, de qualsevol de les obligacions respectives cap a vostè, quan aquest incompliment sigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies inclouen, a títol enunciatiu però no limitatiu: guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancaments de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals, o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument a ambdues parts, així com qualsevol altra circumstància imprevisible fos del control de Balearic Transfer.

12. Reclamacions.

En el cas de Reclamació contacti amb el departament de Reserves cridant al telèfon indicat a la pàgina web o fent ús del formulari de contacte.

Balearic Transfer no es fa responsable de cap dany o perjudici causat per accions, omissions o negligència de cap proveïdor o tercer.

Balearic Transfer disposa de fulles de reclamació a la disposició del client. Per accedir a elles, per favor remeti la seva sol·licitud a customers@balearic-transfer.com

13.- Clàusula d'Exempció de Responsabilitat.

Balearic Transfer prendrà les mesures raonablement exigibles, amb la finalitat de garantir que els vehicles arriben a temps per complir el període pel qual han estat llogats, i que aconsegueixen la seva destinació a temps. Els vehicles es troben completament assegurats tant pel que fa al passatger com enfront de reclamacions de tercers d'acord a la legislació específica aplicable.

Si per qualsevol motiu Balearic Transfer no li fa arribar al seu punt de destinació confirmada, li proveirà d'un mitjà de transport apropiat tal com un altre autocar, automòbil privat, taxi, etc. Qualsevol reemborsament efectuat per part de Balearic Transfer pel que fa als costos derivats de l'ús de mitjans de transport alternatius en els quals hagi incorregut amb la finalitat d'aconseguir la destinació reflectida en la seva reserva, en cap cas serà superior al cost d'aconseguir tal destinació per mitjà del mitjà de transport alternatiu.

Balearic Transfer estarà exempta de responsabilitat per qualsevol retard o fallada en el (transport) servei contractat així com per un incompliment del contracte quan el mateix s'hi hagués a causa d'una circumstància més enllà del control raonable exigible a Balearic Transfer. Les següents circumstàncies seran considerades, sense restricció alguna, com a circumstàncies més enllà del control raonable exigible: guerra o amenaça de guerra, accidents que causin un retard en la ruta del servei, condicions atmosfèriques excepcionalment dures, foc i/ o dany en l'estació, el compliment dels requeriments de les forces de l'ordre, duanes o altres serveis oficials de seguretat depenents de l'autoritat competent, morts i accidents en la carretera, vandalisme i terrorisme, embusos imprevisibles de tràfic, manifestacions i accions de vaga, atur patronal, disturbis o tensions locals, problemes causats per altres usuaris, i altres circumstàncies que afectin a la seva seguretat.

L'import de la responsabilitat màxima de Balearic Transfer enfront de Vostè i/ o enfront de la resta de passatger/s per qualsevol pèrdua raonable i imprevisible, dany o impediment que pogués sofrir o en el qual pogués incórrer com a resultat d'una fallada de Balearic Transfer, incompliment de contracte, o qualsevol acte o omissió deliberada o negligent de qualsevol dels empleats de Balearic Transfer, es limitarà al preu abonat en la reserva del trasllat contractat.

14.- Contracte Complet/ Modificació/ Contractant Independent.

Les presents Condicions Generals contenen algunes exclusions i limitacions de responsabilitat. Si alguna part d'aquestes condicions resulta nul·la o inaplicable, les restants condicions conservaran la seva validesa. Qualsevol condició nul·la o inaplicable es considerarà substituïda per una forma vàlida i aplicable de la condició, que transmeti el mateix significat. Vostè accepta que l'ús d'aquest lloc web per la seva banda no implica cap relació d'associació, franquícia, ocupació o agència entre vostè i Balearic Transfer.

15.-Cessió de drets.

Balearic Transfer es reserva el dret a cedir total o parcialment les obligacions o drets derivats de les presents Condicions Generals a qualsevol filial, associada o matriu així com a qualsevol filial de la seva matriu.

Vostè no està autoritzat a cedir cap obligació o dret derivat de les presents Condicions Generals, o de qualsevol altre acord que ho completi pel que fa a un tercer, excepte autorització prèvia formulada expressament per Balearic Transfer.

16.- Legislació i Fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació Espanyola. Quan realitzi una reserva, les presents condicions generals estaran subjectes a les lleis Espanyoles i a la jurisdicció dels tribunals de Palma de Mallorca (Illes Balears - Espanya).

TOP Trasllats en Barcelona

Totes les destinacions, sense temps d’espera a l’aeroport


Renúncia de responsabilitat de cookies

Accepto Aquest lloc web guarda petits fragments d'informació (cookies) en el teu dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Vostè pot desactivar l'ús de cookies modificant la configuració del seu navegador. En navegar pel nostre lloc web sense canviar la configuració del navegador vostè ens està autoritzant a emmagatzemar aquesta informació en el seu dispositiu.